SAS Løbeklub
§ 1 Navn
Klubbens navn er SAS Løbeklub - sektion. Region Danmark.
Hjemmehørende i Tårnby kommune.
Sektionen er underlagt SAS klubbens love.
 
 
§ 2 Formål
At samle motionsløbinteresserede på alle niveauer inden for SAS Group Club medlemmer for at dyrke motionsløb.
At varetage medlemmernes motionsløbs interesser.
At samarbejde med de tilsvarende sektioner i region Norge og Sverige samt udenlandske airlines.
 
 
§ 3 Medlemskab
Medlemmer optages i henhold til SAS klubbens love.
Derudover er det tilladt at have 15 % af det totale medlemsantal som ikke - ansatte medlemmer.
 
 
§ 4 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet fratrækkes månedligt via lønnings- og gagekontor, eller betales via giro.
 
 
§ 5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af tre til fem på en generalforsamling valgte medlemmer plus eventuelt to suppleanter.
  
          Formand
          Kasserer
          Eventuelt 3 bestyrelsesmedlemmer (heraf eventuelt 1 næstformand)
          Eventuelt 2 suppleanter
 
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden. Der skal senest 1 uge før bestyrelsesmøde udsendes en dagsorden til medlemmerne af bestyrelsen og denne lægges på hjemmesiden. Der skal af hvert bestyrelsesmøde tages referat, som godkendes af medlemmerne af bestyrelsen og lægges herefter på hjemmesiden.
 
 
§ 6 Regnskab
Sektionens regnskabsår er fra 01.januar - 31.december.
 
 
§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sektionens højest besluttende myndighed.
 
Generalforsamlingen afholdes én gang årligt.
 
Dagsorden:
 • Valg af dirigent.
 • Åbning af møde og godkendelse af indkaldelse.
 • Valg af mødesekretær.
 • Beretning.
 • Regnskab.
 • Fremlæggelse af budget.
 • Kontingent.
 • Indkomne forslag.
 • Valg iflg. lovene.
 • Eventuelt.
 
Enhver ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 30 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse og lægges på hjemmesiden. Valg og forslag, der ikke angår lovændringer og opløsning af sektionen, afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Til ændring af lovene samt sektionens opløsning på en ordinær generalforsamling kræves 2/3 af de stemmeafgivendes antal. Disse 2/3 skal dog udgøre mindst 1/4 af sektionens medlemmer.
Såfremt forslaget vedtages uden quorum skal der indkaldes og afholdes ekstraordinær generalforsamling , hvor forslaget så kan vedtages af 2/3 af de fremmødte.
 
 
§ 7.1 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling  afholdes enten ifølge beslutning på en generalforsamling, efter bestyrelsens ønske, eller når forlangende herom skriftligt rettes til bestyrelsen af mindst 1/4 af medlemmerne, med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.
 
 
§ 8 Stemmeafgivning og valg
Hvert medlem er stemmeberettiget med 1 stemme.
 
 
§ 8.1 Stemmeafgivning

Medlemmer som er forhindret i at være til stede ved generalforsamlingen kan stemme ved fuldmagt.
Hvert medlem på generalforsamlingen må dog højst medbringe 1 fuldmagt.
Ved stemmelighed skal fungerende formands stemme være afgørende.
Stemmeafgivningen skal være skriftlig, når mindst 1 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
 

§ 8.2 Valg
Kun SAS ansatte kan opstilles til formand og kasserer.
Valg skal foregå på generalforsamlingen og efter disse regler:
 
Lige år:
 • Kasserer
 • Eventuelt 2 bestyrelsesmedlemmer
 • Eventuelt 1 suppleant
Ulige år:
 • Formand
 • Eventuelt 2 bestyrelsesmedlem
 • Eventuelt 1 suppleant
 
Næstformanden udpeges af bestyrelsen.
 
Vælges for 1 år ad gangen:
 • 2 revisorer & 1 revisorsuppleant
 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg.
 
 
§ 9 Tilknytning til SAS klubben.
Medlemmer af SAS klubbens bestyrelse har adgang til alle sektionens møder med taleret, men ikke med stemmeret.
Såfremt det vedtages at opløse sektionen, skal dennes formue og andre aktiver tilfalde SAS klubben efter at alle sektionens forpligtigelser er afviklet.
Alle møder og arrangementer skal meddeles SAS klubben.
 
 
§ 10 Optagelse
Optagelse eller udmeldelse i sektionen skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.
 
 

 
Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlinger i okt 78 / okt 79 / okt 81 / feb 83 / ved urafstemning i juli 1988 / apr 90 / feb 2004 / Marts 2008. / April 2010.
 
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk